Irbirojs

Noderīgi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Likme Nodokļa bāze Taksācijas periods Normatīvais dokuments (pieņemšanas datums)
23 % (arī saimnieciskās darbības ienākumiem);10 % ienākumam no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums;15 % kapitāla pieaugumam;22 % papildu likme ienākumam pielīdzināmam aizdevumam, ja aizdevuma izsniegšanas dienā aizdevuma ņēmējs ir aizdevēja darbinieks, valdes vai padomes loceklis 1) ienākumi, kas gūti, pamatojoties uz darba attiecībām;2) ienākumi no saimnieciskās darbības;3) citi ienākumi saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3.pantu Viens kalendāramēnesis (ja ir darba attiecības) vai viens kalendāra gads (citos gadījumos) Likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
(11.05.1993.)

Mikrouzņēmumu nodoklis

 Likme Nodokļa bāze  Taksācijas periods  Normatīvais dokuments (pieņemšanas datums)
Likme  9% mikrouzņēmuma apgrozījumam līdz 7000 EURLikme  11%mikrouzņēmuma apgrozījumam no 7000,01 līdz 100 000 EUR50 EUR

mikrouzņēmumam taksācijas periodā (kalendāra gadā) nav bijis apgrozījums vai aprēķinātā mikrouzņēmumu nodokļa summa nepārsniedz 50 EUR

Ja mikrouzņēmums neievēro tam noteiktos kritērijus, tas maksā mikrouzņēmumu nodokli pēc lielākas likmes:

1) 9% likmei pieskaita divus procenta punktus, par katru papildus nodarbināto darbinieku, ja mikrouzņēmuma darbinieku skaits ceturksnī pārsniedz piecus darbiniekus

2) apgrozījuma pārsnieguma daļai piemēro 20 % likmi, ja mikrouzņēmuma apgrozījums gadā pārsniedz 100 000 EUR

3) ienākuma daļai, kas pārsniedz 720 EUR papildus piemēro
20 % likmi, ja mikrouzņēmuma darbinieka ienākums pārsniedz 720 EUR mēnesī

Mikrouzņēmuma taksācijas perioda apgrozījums Kalendārais gads (mikrouzņēmumu nodokli maksā četras reizes gadā par katra ceturkšņa apgrozījumu) Mikrouzņēmumu nodokļa likums(09.08.2010.)

 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Likme Nodokļa bāze Taksācijas periods Normatīvais dokuments (pieņemšanas datums)
15% no apliekamā ienākumaNerezidentiem 2% – 15%Izmaksas personām zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās 5-30%. Nodokļu maksātāja apliekamais ienākums – peļņa, kas gūta no saimnieciskās darbības, no kuras atskaitīti izdevumi, kas saistīti ar saimniecisko darbību 12 mēneši, kas var nesakrist ar kalendāra gadu Likums „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”
(01.02.1995.)

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

 Likme Nodokļa bāze Taksācijas periods  Normatīvais dokuments (pieņemšanas datums)
Maksā atbilstoši tā motora tilpumam šādā apmērā:27,03 EUR mēnesī – līdz 2000 cm3;42,69 EUR mēnesī – no 2001 cm3 līdz 2500 cm3;56,91 EUR mēnesī – virs 2500 cm3 Komersanta īpašumā vai turējumā esošais vieglais transportlīdzeklis, kurš pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai, kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas un kurš reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis Viens kalendāra gads Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums

 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Likme Nodokļa bāze Taksācijas periods Normatīvais dokuments (pieņemšanas datums)
Obligāto iemaksu likme:34,09%, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, no kuriem maksā:23,59%  – darba devējs;10,50% – darba ņēmējs;

28,70 % personām, kurām ir tiesības uz vecuma pensiju, no kuriem maksā:

19,86 %  – darba devējs;

8,84% – darba ņēmējs.

Pārējās likmes saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”

Algotam darbiniekam aprēķinātā darba samaksa, no kuras tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, un pašnodarbinātās personas darba ienākumi Viens kalendārais mēnesis Likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu”
(01.10.1997.)